Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace k digitalizaci katastrálního území města Odolena Voda

27.3.2012 08:34

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ („dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že v katastrálním území obce Odolena Voda bude obnoven katastrální operát přepracováním do digitální podoby a žádá o poskytnutí nezbytné součinnosti v rámci částečné revize katastru nemovitostí, která bude zahájena 1.4.2012 a potrvá přibližně do 30.4.2012. Více informací naleznete ...

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ („dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že v katastrálním území obce Odolena Voda bude obnoven katastrální operát přepracováním do digitální podoby a žádá o poskytnutí nezbytné součinnosti v rámci částečné revize katastru nemovitostí, která bude zahájena 1.4.2012 a potrvá přibližně do 30.4.2012.  Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě. 

Katastrální úřad upozorňuje vlastníky nemovitostí v tomto katastrálním na povinnosti, vyplývající z ustanovení §10 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost:

  • Zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce
  • Ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí
  • Na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru. 

V době revize bude možné jednat se zaměstnanci katastrálního úřadu na Katastrálním pracovišti Praha-východ, v kanceláři č. 255, v pracovních dnech: v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, nebo na telefonním čísle 284 043 055.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou dle §7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti  - do staveb se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele. Prokazují se služebním průkazem.

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom  jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel je povinen strpět umístění měřičských značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit nebo zničit.

Nedílnou součástí obnovy katastrálního operátu bude jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, při kterém vlastníci nemovitostí mohou vznést námitky vůči změnám údajů katastru nemovitosti. Vyložení obnovy katastrálního operátu bude k dispozici na Organizačném odboru Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70  Odolena Voda, v předem stanoveném termínu!  Termín a doba vyložení obnoveného operátu bude včas oznámena na úřední desce městského úřadu, případně prostřednictvím městského rozhlasu a měsíčního zpravodaje Odolen. Bližší informace je možné získat také na  Organizačním odboru Městského úřadu, na telefonním čísle 283  116 428.

Ján Kaščák, vedoucí organizačního odboru MěÚ


Vítejte v Odoleně Vodě