Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Místní referendum k záměru rozšíření letiště Vodochody

Výsledky

 

Výsledky místního referenda 2010.

Protože nebylo dosaženo zákonem stanoveného počtu oprávněných osob pro účast v referendu, tj. 35 % ze všech oprávněných osob zapsaných v seznamech, referendum je neplatné (viz § 48 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu).


 

 

Základní informace

 

Místní referendum ve věci záměru rozšíření letiště Vodochody vyhlásilo svým usnesením Zastupitelstvo města Odolena Voda č. 2/2010 na svém mimořádném zasedání dne 17. března 2010.  

Vyhlášení místního referenda na území města Odolena Voda je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění.

 

Znění otázek referenda

1. Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

2. Souhlasíte s tím, aby Město Odolena Voda činilo všechny dostupné právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

 

Termín konání referenda

Sobota 17. dubna 2010 od 7.00 do 17.00 hodin.

 

Hlasovací okrsky

Okrsek č. 1 – místnost v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku, náměstí Vítězslava Hálka čp. 3, 250 70 Odolena Voda
pro účastníky místního referenda, bydlící v části města Dolínek a Čenkov

Okrsek č. 2 – místnost v kanceláři Bytového družstva Dubina II, ulice Nad Štolami čp. 459, 250 70 Odolena Voda
pro účastníky místního referenda, bydlící v dolní části města s adresou místa trvalého pobytu v čp. 1, 4, 6, 12–73, 77–96, 99–129, 131–132, 141, 143, 149, 151–157, 159, 164–168, 170–182, 185–194, 196–199, 207–210, 320–326, 328–347, 377–397, 402–486 a 505–510

Okrsek č. 3 – místnost v klubovně č. 28, Klubu Aero, Revoluční 305, 250 70 Odolena Voda
pro účastníky místního referenda, bydlící v horní části města s adresou místa trvalého pobytu v čp. 10, 76, 97–98, 130, 133–136, 142, 144–148, 150, 158, 160–162, 169, 195, 200–206, 211–301, 308–313, 317, 327, 348, 371-372 a 490–504

Okrsek č. 4 – místnost v klubovně č. 9 Klubu Aero, Revoluční 305, 250 70 Odolena Voda
pro účastníky místního referenda, bydlící v horní části města s adresou místa trvalého pobytu v čp. 302–305, 350–369 a 401.

 

Právo hlasovat v místním referendu má každý občan, který

a) je státním občanem České republiky,
b) dosáhl v den referenda nejméně 18 let,
c) je v den referenda v obci hlášen k trvalému pobytu.

Osoba oprávněná hlasovat v referendu je povinna prokázat při hlasování svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem. Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.

 

Způsob hlasování v referendu

  • V místním referendu se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků, které oprávněná osoba obdrží v den referenda od okrskové komise v hlasovací místnosti.
  • Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek upraví a vloží do úřední obálky.
  • Oprávněná osoba v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď, možnost „ANO“ nebo „NE“, pro kterou hlasuje, a vloží tento lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
  • Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, a to před okrskovou komisí.

Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat městský úřad a v den hlasování i komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

 

Platnost a závaznost místního referenda – § 48

  • K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
  • Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % všech osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Počet oprávněných osob v Odoleně Vodě je ke dni 24. března letošního roku 4 205.


Vítejte v Odoleně Vodě