Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

03.10. 2011

Stacionář pro seniory

Na podzim tohoto roku otevře město Odolena Voda ve spolupráci s Farní charitou Neratovice v ulici Pod Tvrzí č.p. 395 (dům s pečovatelskou službou) stacionář pro seniory. Nabízíme tímto službu pro občany, kteří toto zařízení budou navštěvovat během dne, jedná se vlastně o takovou „školku pro seniory“. Stacionář  klientům nabídne aktivní a pestrý denní program, současně zajistí dohled nad užíváním léků, pitným režimem a vhodnou stravou a pomůže při osobní hygieně. Věříme, že tuto službu ocení nejen rodiny, které se starají o starší či nemohoucí členy.

Nové sídlo Městské policie

Během podzimu tohoto roku otevřeme novou služebnu Městské policie v suterénu domu Pod Tvrzí č.p. 395. Zázemí současné služebny Městské policie již nevyhovuje svou velikostí ani technickým stavem, proto opravíme a upravíme prostory tak, abychom do budoucna měli připravené zázemí pro posilu strážníků a zajištění 24 hodinové služby Městské policie pro naše občany.

Nový prostor pro komunitní, společenské a zájmové aktivity

Po prázdninách bude otevřena městská budova, která se nachází za mateřskou školou u kostela a která nebyla delší dobu k ničemu využívána. Touto rekonstrukcí, kdy byly opraveny vnitřní prostory, byla vyměněna okna a podlahové krytiny se městu otevřela možnost do tohoto prostoru soustředit komunitní, společenské a zájmové aktivity. Prvním zájemcem je klub seniorů, který se zde bude pravidelně scházet každý týden. Bude se zde cvičit jóga, budou se zde scházet komise Rady města, uvažuje se o tom, že prostory bude využívat základní umělecká škola.

Žádost o dotaci z programu ROP Střední Čechy, výzva č. 65 - volnočasové aktivity

Městské zastupitelstvo dne 20.6.2011 schválilo podání žádosti o dotaci z regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy na dostavbu sportovního areálu v našem městě v hodnotě 22 mil. Kč. Případná dotace by pokryla 80% nákladů na rekonstrukci a dostavbu větší části areálu a město by mělo důstojný a moderní sportovní areál. V současné době máme připravený projekt i stavební povolení, zkusíme využít možnosti získat dotaci. Termín  pro podání žádosti je 15.7.2011

Dotační výzva nazvaná „Nový panel“

V minulém čísle Odolenu jsme Vás informovali o tom, že město chce podat žádost o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení do programu „Nový panel“, která by městu finančně velmi pomohla při rekonstrukci městských bytových domů na Horním náměstí. Učinili jsme v krátké době veškeré potřebné kroky vedoucí k možnosti podat žádost o dotaci, tzn. zastupitelstvo města schválilo způsob financování rekonstrukce, schválilo zadání výběrového řízení na financování, projekt na rekonstrukci byl již připravený. A však ve velmi krátké době od otevření dotační výzvy dne 4.4.2011 byla dne 27.5.2011 uzavřena. Možnosti podat žádost o dotaci jsme proto časově nestačili využít,protože jsme nestihli vybrat dodavatele prací. Plánovaná rekonstrukce bytových domů je však stále naší prioritou. Tentokrát jsme  sice neuspěli, ale dostali jsme potřebnou energii k tomu, abychom se o dotace pokoušeli znovu.

Nová podatelna Městského úřadu

Na podzim tohoto roku otevřeme na Dolním náměstí č.p. 24 (bývalá zelenina) novou podatelnu, pokladnu a informační centrum Městského úřadu. Na toto místo budou občané chodit platit místní poplatky, bude zde podatelna Městského úřadu, pracoviště Czech pointu a informační středisko města.

Účast na valné hromadě firmy Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Město Odolena Voda vlastní 34 882 ks akcií firmy Vodárny Kladno - Mělník, a.s., která zajišťuje provoz městské čistírny odpadních vod. Zástupci města, starostka p. Dita Výborová a zastupitel p. Milan Ledvinka, se dne 26.5.2011 zúčastnili jednání valné hromady akcionářů této firmy. Na valné hromadě se jednalo o nových členech představenstva akciové společnosti, schválil se převod akcií menších měst a vesnic na město Kladno, několik akcionářů vyjádřilo nespokojenost s provozním modelem při provozu ČOV, který jim brání v získání tolik potřebné dotace na rozšíření čistírny odpadních vod. Protože město Odolena Voda je ve stejné situaci, vyjádřili jsme nespokojenost a přidali jsme se ke společnému postupu nespokojených obcí, které chtějí tuto záležitost řešit.

Setkání s českou ženskou volejbalovou reprezentací

A něco k odreagování – naše pozvání přijala česká ženská volejbalová reprezentace, setkali jsme se dne 1. 6. 2011 na radnici. Družstvo nejlepších českých volejbalistek přišlo při příležitosti tréninku v městské sportovní hale podpořit místní volejbalový klub Aero Odolena Voda. Volejbalistkám jsme popřáli mnoho úspěchů.

Okénko do kanceláře starostky

A nakonec pohled do kanceláře starostky – takto vypadá práce úředníků při přípravě podkladů pro jednání Zastupitelstva města. Tentokrát jsme měli na programu jednání 22 bodů a příprava podkladů zabrala 3 pracovní dny. Naštěstí se schopnými spolupracovníky se dílo vždycky podaří J (foto)

Ing. Dita Výborová
Starostka města

Dotační politika města

Konec možnosti čerpání dotací z fondů EU se blíží, po roce 2013 budou dotační možnosti velmi omezené. Podmínkou podání žádosti o jakoukoli dotaci, ať už z fondů EU nebo fondů domácích, je existence projektové dokumentace a územního rozhodnutí či spíše stavebního povolení. Některé dotační programy vyžadují i ukončené výběrové řízení na dodavatele. Podmínky přidělování dotací se mění i v průběhu dotačních řízení, výzvy jsou vyhlašovány opožděně či dokonce nečekaně, některé jsou ukončovány předčasně kvůli vyčerpání přidělených finančních prostředků. Současně je na každém dotačním titulu stanovena výše finanční spoluúčasti, což je fakt velmi podstatný, protože město musí mít volné finanční prostředky na to, aby mohlo o dotace žádat. Celou řadu městských priorit nelze z evropských fondů financovat, proto chceme podávat žádosti také na krajský úřad a na ministerstva.

Městu Odolena Voda se prozatím velmi nedaří, v porovnání s některými okolními městy a vesnicemi,  čerpat finance z dotačních titulů. Abychom i my byli úspěšnější, je třeba si stanovit základní potřeby města (např. nová MŠ, rekonstrukce a rozšíření ZŠ, rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, rekonstrukce sportovního areálu, výstavba cyklostezky, chybějící chodníky, kulturní dům atd.) poté je třeba si určit priority a věnovat se přednostně několika projektům, které město skutečně potřebuje. Současně je třeba pečlivě sledovat dotační tituly a vybírat si z nich ty, které budou pro město přínosem. Nelze totiž tzv. "brát" všechny dotace, ale pouze ty, které město skutečně potřebuje. Na každém dotačním titulu je totiž stanovena výše finanční spoluúčasti a město musí mít na tuto spoluúčast prostředky.

Uvědomujeme si potřebu a naléhavost využít možností dotačních titulů, a proto jsme určili pracovní skupinu na každý projekt, kde je možné o dotaci žádat. Jedná se o několik projektů, u kterých postupujeme tak, abychom měli připraveny všechny podklady tak, aby bylo možné rychle zareagovat na otevřené dotační výzvy. V současné době se jedná konkrétně o tyto projekty: rozšíření kapacity ČOV, rekonstrukce bytových domů Horní náměstí, nová mateřská škola, rekonstrukce a rozšíření ZŠ, nové chodníky Čenkov - Dolínek a v ulici Úžická, rekonstrukce sportovního areálu, rekonstrukce Dolního náměstí.

Tyto pracovní skupiny vede a koordinuje projektová manažerka, která je zodpovědná za zdárný vývoj prací na každém projektu.

Ing. Dita Výborová
Starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě