Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

31.10. 2011

Vedení města informuje – říjen 2011

Vyjádření města k dopracované dokumentaci záměru letiště Vodochody

Vedení města předložilo Zastupitelstvu města na svém jednání dne 17.10.2011 dokument s vypracovanými připomínkami k Dopracované dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr Letiště Vodochody ze září tohoto roku. Zastupitelstvo při 3,5 hodinové diskusi schválilo celkem 47 požadavků či připomínek, které město Odolena Voda považuje za nevypořádané. V těchto připomínkách naše obec vyjadřuje nesouhlas se stavem doplnění dokumentace posuzující vliv záměru na životní prostředí v podobě, v jaké byla tato opětovně předložena investorem na MŽP. Z doplněné dokumentace vyplývá, že na území naší obce dojde k výraznému nárůstu hluku z dopravy na letišti. Dále není posouzeno kumulativní působení hluku z letiště a dalších zdrojů, zejména tedy ze silniční dopravy. Rovněž zavedení hlukového pásma, k jehož vyhlášení má dle dokumentace dojít, představuje výrazný zásah do práv obyvatel naší obce. Ačkoliv byly tyto a jiné vady Ministerstvem životního prostředí již dříve vytýkány a investor vyzván k jejich odstranění v rámci vrácení dokumentace k doplnění, v přepracované dokumentaci ze září 2011 tato zásadní pochybení nebyla odstraněna. Dne 18. října starostka města osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí předala jednak Vyjádření města a také 350 připomínek našich občanů.

Odolena Voda bude mít novou mateřskou školu

Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém řádném jednání č. 6/2011 dne 10. října dalo zelenou výstavbě nové mateřské školy pro 100 dětí v lokalitě Pod Tvrzí. Město tak dalo jasný signál především rodinám s malými dětmi, že má zájem řešit problémy svých občanů. Počet míst v mateřské škole v našem městě je dlouhodobě nedostačující. V současné době MŠ v našem městě navštěvuje 192 dětí, na 57 dětí se však při jarním zápisu nedostalo. Protože město, kvůli nedořešeným majetkovým vztahům na pozemcích pod budoucí školkou, nemělo možnost žádat o krajské či evropské dotace, hledali jsme ekonomicky výhodné řešení, které by bylo možné v rámci městského rozpočtu ufinancovat. Vydali jsme se pro inspiraci do obce Dolní Břežany, která loni vystavěla modulovou školku se 4. třídami a velmi se nám líbila. Je barevná, prostorná, její výstavba je velmi rychlá a ekonomicky výhodná a starosta obce p. Věslav Michalik nám potvrdil, že jsou s tímto řešením spokojeni. Pro nás je důležité, že nová školka uspokojí maminky jedné stovky dětí a město bude mít vyřešen jeden z dlouhodobých problémů. Financovat budeme částečně úvěrem na 14 mil. Kč, na který zastupitelstvo města schválilo znění zadání veřejné zakázky malého rozsahu a částečně vlastními finančními prostředky cca. 10 mil. Kč. Město má pravomocné územní rozhodnutí i stavební povolení, úpravou stávající projektové dokumentace se sníží vysoký stavební standard a tím i cena výstavby a po získání úvěru a výběru dodavatele stavebních prací můžeme začít budovat. Pokud se v průběhu výstavby mateřské školy neobjeví žádný neočekávaný problém, přivítá školka v dolní části Odoleny Vody 100 žáčků v září 2012.

V listopadu otevřeme denní stacionář pro seniory

Město nezapomíná na své seniory, naopak, v listopadu jim nabídne novou službu, a tou je denní stacionář provozovaný Farní charitou Neratovice. Toto zařízení bude umístěno v přízemí domu s pečovatelskou službou v ulici Pod Tvrzí, č.p. 395. Kapacita stacionáře bude 7 – 10 klientů, kterým bude nabídnut pestrý a aktivní program. Současně pro ně bude zajištěn dohled nad užíváním léků, pitným režimem a vhodnou stravou. Pečovatelka pomůže i s osobní hygienou. Služba denního stacionáře je úzce spjata s pečovatelskou službou a je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí. Do stacionáře bude dojíždět dle potřeby i zdravotní sestra. Ve stacionáři budeme preferovat občany našeho města, ale neodmítneme ani zájemce z okolních vesnic. Cena služby denního stacionáře bude činit 30 Kč / hodinu pro občany města a 50 Kč / hodinu pro přespolní. Strava není v ceně, ale je možné si ji objednat. Věříme, že si stacionář nalezne své klienty a že pomůže či zpříjemní život našim seniorům.

Veřejné pracovní jednání zastupitelstva nad konceptem územního plánu.

Na listopad je plánováno jednání zastupitelstva města nad konceptem územního plánu. Tento zásadní dokument pro budoucí rozvoj města je potřeba vytvořit s ohledem na množství aspektů života v našem městě. Měli bychom zohlednit životní prostředí, hospodářství, sociální strukturu města, vymezíme zastavitelná území a vyspecifikujeme možnosti a způsoby zastavění území ve městě. Nad novým územním plánem nás čeká ještě hodně práce.

Městská policie Odolena Voda bude působit i na území obce Úžice

Obec Úžice vyjádřila zájem o veřejnou službu naší městské policie na území obcí Úžice, Netřeba a Kopeč. Obě zastupitelstva schválila znění veřejnoprávní smlouvy, která tuto službu upravuje a tak naši strážníci budou v jedno nebo dvoučlenné hlídce působit 15 hodin týdně, z toho maximálně 4 hodiny při noční službě, v katastru obce Úžice. Za výkon této činnosti dostane město 22 700 Kč měsíčně. Tato sousedská výpomoc pomůže zlepšit vztahy našich obcí a zároveň přispěje do městské pokladny. Věříme, že pokud projeví podobný zájem i další okolní obce, budeme moci posílit městskou polici a postupně se připravit na 24 hodinovou službu našich strážníků.

Probíhající stavební práce

Firma KA Contracting dokončuje výměnu části teplovodního potrubí v našem městě a s ukončením této práce již, doufáme, skončí i občasné problémy s výpadky teplé vody, které se občas objevily. Zároveň již nebudeme procházet rozkopanými ulicemi. V této souvislosti se městu podařilo po několikerém jednání s firmou zajistit zdarma, nad smluvní rámec, v hodnotě kolem 100 000 Kč opravu rozkopaného chodníku za „harmonikou“ v ulici Č. S. Armády v celé šíři, namísto pouhé „záplaty“ na rozkopaný pruh jak je obvyklé. Za tento milý dárek děkujeme firmě KA Contracting.

Dokončujeme poslední stavební úpravy v budoucí nové podatelně městského úřadu, která bude otevřena na Dolním náměstí č.p. 24. Kromě podatelny zde bude fungovat i pokladna Městského úřadu a výhledově i Checkpoint.

Provádí se poslední stavební práce a úpravy v budoucím denním stacionáři pro seniory a v budoucí služebně městské policie v ulici Pod Tvrzí 395. Oba objekty by měly být k dispozici od listopadu.

V současné době pracujeme na:

  1. přípravě zadání veřejné zakázky na stavební práce na novou mateřskou školu.
  2. podpisu dodatku Smlouvy o dílo na úpravu projektové dokumentace na novou MŠ v hodnotě 116 521 Kč bez DPH tak, aby projekt odpovídal finančním možnostem města.
  3. přípravě pracovního zastupitelstva k projednání konceptu územního plánu.
  4. smlouvě mezi městem a firmou M.I.S. a.s. na vypracování projektové dokumentace na 10 celých nebo částečných chodníků a autobusových zastávek (ul. Úžická, Čenkovská, V Malém háji, z Dolínku k lokalitě Za Humny, u hřbitova, v ul. Pražská atd) za cenu 274 000 Kč bez DPH.
  5. pořízení regulačního plánu z podnětu firmy MOPA Bohemia, s.r.o. pro zastavění lokality mezi ulicí U Jordánu a zahrádkářskou kolonií rodinnými a bytovými domy.
  6. firmou, která má záměr ve městě vybudovat supermarket Penny Market na odprodeji pozemků pod budoucím obchodem.
  7. plánovací smlouvě a Smlouvě o finančním příspěvku na rozvoj městské infrastruktury s firmou Matoza s.r.o., která má zájem postavit obytný dům s 35 bytovými jednotkami a nebytovými prostory na prostranství proti bytovému domu Panské terasy v ulici K cukrovaru.
  8. zadání výběrového řízení na nový grafický návrh městského zpravodaje Odolen. Od ledna příštího roku bychom chtěli dát Odolenu nový kabát a rozšířit informativnost.
  9. finalizaci změny č. 3 územního plánu tak, aby stavební firma mohla zažádat o stavební povolení pro budoucí supermarket Penny Market

Ing. Dita Výborová
Starostka města

 


Vítejte v Odoleně Vodě