Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

02.12. 2011

Vedení města informuje – listopad 2011

Reklamace závad na bytových domech od firmy IMOS Brno, a.s.
Vedení města jedná s firmou IMOS Brno, a.s., která v Odoleně Vodě postavila v roce 2004 celkem 4 bytové domy se 373 bytovými jednotkami a vůči které město uplatňuje reklamaci na 60 bytech z důvodu vzniku tepelné nepohody, nadměrné vlhkosti a plísním. Jednání ohledně reklamací těchto vad se vedou již tři roky, prozatím s nevalným výsledkem. Firma IMOS Brno argumentuje tím, že stavba byla provedena dle projektové dokumentace a že závady vznikají špatným užíváním bytů a nedostatečným větráním. Město se brání těmto argumentům a v současné době jedná s firmou IMOS Brno o pevném termínu odstranění závad, které by, dle znaleckého posudku, mělo pomoci vyřešit zateplení budov a částečně i výměna oken. V případě, že firma IMOS Brno neuzná výhrady města a neodstraní reklamované závady v dohodnutém termínu a rozsahu, zvažujeme řešit situaci cestou soudního sporu. 

V Malém háji bylo letos rušno
V Malém háji bylo od jara letošního roku opravdu rušno. Na jaře začala firma KA Contracting ČR s.r.o., která ve městě provozuje kotelnu, vyměňovat v části města staré teplovodní potrubí. Tuto investiční akci provázely výkopové práce, které omezovaly až do září obyvatele nejen Malého háje, ale i dalších částí města. Firma slíbila výkopové práce dokončit a komunikace a chodníky vrátit do původního stavu do začátku školního roku, což se podařilo.

Souběžně s  výkopovými pracemi probíhalo v září vyprazdňování objemu olejových nádrží, které jsou umístěné u kotelny V Malém háji a ve kterých soukromá firma uskladňuje topné oleje. Tato akce byla spojena s pohybem cisteren, které objem nádrží odvážely. V souvislosti s odvozem oleje byla v oblasti Malého háje potřebná dopravní omezení, což mohlo být pro obyvatele této oblasti nepříjemné, protože na omezenou dobu ubylo míst k parkování.

A aby toho na Malý háj nebylo málo, v říjnu proběhla další investiční akce, kterou byla realizace kogenerační jednotky do prostor vedle stávající kotelny. Kogenerační jednotka firmy KA Contracting ČR s.r.o. byla dopravena nákladními vozy a za použití jeřábu zasazena na své místo.
Není pochyb, že pohyb těžké techniky v této oblasti do značné míry způsobil poškození povrchu vozovky i parkoviště, někde jsou poničené i obrubníky a chodníky. Obyvatelé této lokality vyjadřovali svou nespokojenost s výkopy, s nepohodlím pohybu v této oblasti, poté i s poničenými komunikacemi a chodníky. Město tyto záležitosti průběžně řešilo a ještě bude řešit se subjekty a investory, kteří se v této lokalitě pohybovali.


 

Nová MŠ Pod Tvrzí

Projektová firma Cubespace s.r.o. odevzdala městu dne 25. listopadu upravenou projektovou dokumentaci k nové mateřské škole, která zohledňuje finanční možnosti města na stavbu. Úpravu na ekonomičtější / levnější variantu projektu (stavba za 20 mil. Kč) schválilo zastupitelstvo města 6/2011 dne 10.10.2011. Poučena případy z okolních obcí, které zadávaly veřejné zakázky sami, a u kterých se následně objevily problémy, Rada města schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce na nové MŠ zpracovat a vyhodnotit odbornou firmou AAA zakázky s.r.o. U Kamýku 284/11, Praha 4, IČ 28960335 za cenu 25 000 Kč. Tato firma městu provede a zajistí přípravu a organizační zajištění celého průběhu veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, v platném znění. Zároveň bude nést odpovědnost za bezchybné zpracování veřejné zakázky. Před započetím stavby školky je třeba mít zajištěný technický dozor investora TDI (stavbyvedoucího). Technický dozor dohlédne na soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení. ního povolení, za dodržení obecných technických požadavků.


Připomínky města k Plánu dopravní obslužnosti Středočeského kraje
Vedení města obdrželo dne 17. listopadu od Krajského úřadu „Plán dopravní obslužnosti území Středočeského kraje – zásady objednávky regionální dopravy pro období 2012 – 2016“. Tento dokument zásadně mění a upravuje podmínky osobní hromadné dopravy na příměstských a pražských linkách. Realizací tohoto plánu by se zkomplikovala a zdražila osobní hromadná doprava ve Středočeském kraji, což by zásadně postihlo i občany našeho města. Dle našeho názoru by bylo zavedení nového a nevyzkoušeného systému krokem zpět, který by rozbil stávající fungující integrační vazby. Proto jsme Krajskému úřadu Středočeského kraje zaslali dne 24. listopadu celkem 30 připomínek města k Plánu dopravní obslužnosti území Středočeského kraje. V těchto připomínkách žádáme o vypracování společného plánu dopravní obslužnosti pro Prahu, Středočeský kraj a středočeské obce, který zajistí rovnoprávné postavení všech těchto subjektů, zřízení jednoho společného organizátora dopravní obsluhy a koordinované a vypracované výběrové řízení.


V současné době pracujeme na:

 • přípravě rozpočtu pro rok 2012, který by měl být vyrovnaný a který by mělo schválit zastupitelstvo města na svém posledním letošním zasedání č. 7/2011 dne 14. prosince.
 • přípravě zadání veřejné zakázky na tvorbu projektové dokumentace na revitalizaci Dolního náměstí
 • přípravě zadání veřejné zakázky na stavební práce pro revitalizaci městských bytových domů na Horním náměstí
 • přípravě zveřejnění veřejné zakázky na financování úvěru pro stavbu nové MŠ ve výši 14 mil. Kč a na financování úvěru pro revitalizaci bytových domů na Horním náměstí.
 • přípravě výběrového řízení na technický dozor investora pro stavbu mateřské školy Pod Tvrzí
 • přemístění podatelny a pokladny městského úřadu do nových prostor na Dolním náměstí č.p. 24
 • přemístění služebny městské policie do nových prostor v suterénu domu č.p. 395 v ulici Pod Tvrzí
 • vedeme intenzivní jednání s TJ Aero o způsobu spolupráce pro příští roky
 • vyhodnocení veřejné soutěže na grafickou část a tisk a distribuci zpravodaje Odolen.
 • zastupitelstvo města se setkalo na pracovním jednání nad konceptem územního plánu města
 • přípravě vánoční výzdoby města
 • přípravě a organizaci vánočních trhů dne 4. prosince
 • technické služby města se pečlivě připravují na zimní údržbu města dle schváleného Plánu zimní údržby městských komunikací a chodníků pro rok 2011-2012

Ke stažení Vedení města informuje - listopad 2011.


Vítejte v Odoleně Vodě