Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

05.07. 2012

Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme také na:

  • přípravě inventarizace a finanční kontroly v souvislosti s předáním funkce od 1. srpna nově jmenované ředitelce ZŠ Odolena Voda Mgr. Ivaně Ullmannové
  • předání správy bytů a nebytových prostorů nové správcovské firmě Klokoč, s.r.o.
  • dohodě města s firmou Vodárny Kladno-Mělník, a.s. na doodkanalizování města a rozšíření kapacity ČOV
  • architektonické studii na revitalizaci Dolního náměstí
  • finalizujeme znění nájemní smlouvy sportovního areálu města Odolena Voda a přilehlého bufetu Domeček
  • řešení majetkových nesouladů města (tesko domeček u lékárny, pozemky pod bytovými domy ul. Seifertova, rybářská bašta u rybníka v Čenkově, odstranění opuštěné dřevěné stavby (obchod) v ulici Revoluční atd.)
  • možnostech zajištění financí na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda a na posouzení technických možností ke zvýšení kapacity ZŠ
  • opětovném zveřejnění veřejné zakázky na stavbu nové MŠ v lokalitě Pod Tvrzí

Dita Výborová, starostka města


Město řeší kapacitu základní školy

Město Odolena Voda se zapojilo do aktivity starostů obcí Středočeského kraje, kteří se sešli a pod vedením starosty obce Dolní Břežany p. Věslava Michalika se shodli na postupu při řešení středočeského problému s kapacitou základních škol. Výhledem je možná realokace 1,5 mld. Kč z tzv. „měkkých“ dotačních titulů ve školství do „tvrdých“ čili do investic. Pokud vláda ČR a poté parlament schválí toto přeskupení finančních prostředků, postoupí se požadavek Evropské unii a po schválení v Bruselu bude možné přes ROP Střední Čechy zažádat o dotaci na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda. Tento počin je v současné době jedinou reálnou možností, jak získat finanční prostředky k rozšíření základní školy. Více informací k tomuto tématu naleznete na www.mas.ricansko.eu / Kolaps kapacity škol - rokování starostů.

Dita Výborová, starostka města


Dočká se snad město supermarketu?

Mnoho občanů města se mě ptá na důvody, proč zde nemáme, jako jiná stejně velká města, nějaký supermarket. Lidé po této službě volají, město má zájem přitáhnout řetězce, ale prozatím se nedaří.
Jak zřejmě všichni již víme, ustoupil řetězec Penny Market od stavby supermarketu v našem městě. Vedení města o tomto rozhodnutí informoval koncem loňského roku zástupce vedení řetězce a rozhodnutí zdůvodnil nedostatečnou kupní sílou, nevhodně zvoleným umístěním obchodu a změnou ve vedení společnosti. Dřívější projekt na stavbu řetězce LIDL je pozastaven z důvodu požadavku firmy Čeps na vyztužení sloupů vysokého vedení, které by na své náklady měl zajistit LIDL.

Po těchto dvou neúspěšných projektech se však zdá, že se ve městě pokusí další řetězec vybudovat svůj obchod. Realizační firma prozatím nechce prozradit název řetězce, ale z projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o Tesco.  Tento obchod by měl stát v proluce mezi firmou Pharma Nord a ulicí K Šálku. Zastupitelstvo města Odolena Voda č. 7/2011 dne 14.12.2011schválilo investiční záměr firmy Eslot, s.r.o., která předložila městu záměr na stavbu a nyní firma žádá o souhlas města s územním řízením pro stavbu. Dle informace zástupce firmy Eslot, s.r.o. by v ideálním případě měla začít stavba začátkem příštího roku. Ráda bych Vás ujistila, že město stavebníkovi vyjde vstříc a podpoří brzkou realizaci této prodejny. Doufejme, že se tentokrát poštěstí.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě