Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

05.10. 2011

Kdy bude nová mateřská škola pro 100 dětí v lokalitě Pod Tvrzí?

Zastupitelstvo města bude dne 10.10.2011 jednat a rozhodovat o budoucí mateřské škole v lokalitě Pod Tvrzí v Odoleně Vodě. Jak jsme Vás již dříve informovali, město vyřešilo vlastnické vztahy posledního z problematických pozemků pod budoucí  školkou nyní jsme našli možnost jak zlevnit realizaci stavby tak, aby na ni město dosáhlo. Čekají nás tedy zastupitelská jednání o tom, jaký projekt realizovat, jak jej financovat a kdo jej bude stavět. Na příštím jednání ZM se rozhodne, doufejme, o tom, že zastupitelstvo města dá projektu MŠ Pod Tvrzí zelenou a že budeme moci začít hledat dodavatele úvěru a stavebních prací. Věříme, že nejdéle příští rok v létě by měla být nová MŠ pro 100 dětí připravena na nové žáčky. O této záležitosti Vás budeme průběžně informovat na webu města a na stránkách Odolenu.


Žádost firmy COLAS CZ, a.s. o souhlas s navýšením těžby v lomu Čenkov

V katastrálním území našeho města se nachází lom Čenkov, který vlastní a provozuje firma COLAS CZ a.s. Lom zajišťuje výrobu kameniva jak pro vlastní spotřebu společnosti, tak i na prodej pro potřeby betonárek, stavebních firem a soukromníkům. V lomu je povoleno v současné době těžit 220 000 t ročně. Protože firma očekává v nadcházejících letech zvýšení poptávky, zaslala městu žádost o souhlas s navýšením těžby na 300 000 t ročně. V současné době tedy zjišťujeme co by toto navýšení pro město mohlo znamenat, jak po stránce zátěže na komunikacích, kudy se odváží kamenivo, tak po stránce možného rozšíření ochranného pásma lomu, zpřísnění podmínek pro stavebníky v okolí lomu atd. Po zjištění všech návazných změn souvisejících s navýšením těžby budeme s firmou COLAS vyjednávat o kompenzaci zátěže pro město formou finanční nebo materiální pomoci městu. Konečné stanovisko projedná zastupitelstvo města.


Územní plán města Odolena Voda

Územní plán je zastupitelstvem města schválený závazný právní předpis, který by měl umožnit další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj území. Územní plán má nalézt vyvážený stav mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území, naše město. Zastupitelstvo města Odolena Voda přistoupilo v roce 2010 k pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda. Nyní jsme ve fázi schvalování konceptu ÚP, který je prozatím postaven tak, že do budoucích let umožní poměrně značný záběr orné půdy k účelu zastavěnosti na rodinné a bytové domy. Bude tedy na rozhodnutí zastupitelů města, na jakém kompromisu podoby nového ÚP se shodnou. Jakmile bude schválen koncept ÚP, budeme moci přikročit ke schválení zadání konečné podoby územního plánu a k opětovnému projednání s dotčenými orgány a veřejností, které budou mít znovu možnost se k územnímu plánu vyjádřit. Teprve poté bude moci být zastupitelstvem schválena finální podoba ÚP. Máme tedy před sebou ještě hodně práce nad novým územním plánem, nejpodstatnější však bude zodpovědný přístup zastupitelů města, kteří svým rozhodnutím nasměrují vývoj města na 20 – 25 let dopředu.


Sportovní areál v Odoleně Vodě

Sportovní areál v našem městě, do kterého počítám sportovní halu a přilehlý sportovní areál a tenisové kurty u Velkého háje, bychom rádi více a snáze zpřístupnili našim sportuchtivým občanům. Vidíme, že areál jako celek nefunguje tak, jak by v dnešní moderní době měl. Neláká aktivní sportovce nebo jen maminky s dětmi k návštěvě, není zcela přehledné, které sporty a za jakých podmínek lze ve městě provozovat. Chtěli bychom mít ve městě místo, které budou rádi navštěvovat a mít zde vyžití všechny věkové a výkonnostní kategorie sportovců, místo, kde se budou setkávat lidé, kteří mají zájem aktivně sportovat nebo jen posedět s přáteli a s dětmi v pěkném prostředí. Možnost jak změnit dnešní neuspokojivou situaci vidíme v tom, že vybereme strategického partnera, který městu nabídne vizi, plán a nástroje jak sport v našem městě zpřístupnit většímu množství občanů. Nyní tedy hodnotíme současný stav spolupráce při správě a provozu sportovního areálu (TJ Aero Odolena Voda, VK Aero Odolena Voda) a rádi bychom od příštího roku nově nastavili spolupráci a provoz s vhodným partnerem tak, aby bylo možné si například na webových stránkách města zarezervovat tenisový kurt a jít si v sobotu večer bez problému zahrát tenis. Začátkem příštího roku bychom také měli znát výsledek žádosti o dotaci na rekonstrukci a rozšíření tohoto areálu, o kterou jsme letos v červenci požádali. Věříme, že částečné změny k lepšímu zaznamenáte již příští jaro.


Lokalita Za Humny se začíná zastavovat novými rodinnými domy

V lokalitě Za Humny rostou domy jako houby po dešti, některé jsou už obydlené. Zastupitelstvo města na svém zasedání č. 5/2011 dne 11.8.2011 schválilo názvy nových ulic (najdete je na webu města), lidé tuto část města pomalu osidlují. Město v současné době proto jedná s investorem této lokality o podstatných záležitostech, jako je převzetí /odkup kanalizace, veřejného osvětlení, komunikací a chodníků, které jsou do této chvíle prozatím v soukromém vlastnictví investora. Málokdo si uvědomuje, že v době, kdy tuto infrastrukturu vlastní soukromý investor a ne město, tak záleží na jeho rozhodnutí či dohodě s vlastníky pozemků a domů, zda v lokalitě bude novým obyvatelům svítit veřejné osvětlení či nebude, nebo jestli bude silnice a chodníky nějak udržovat a v zimě odklízet od sněhu. Město tedy v současné době řeší s investorem  dobudování a převzetí veřejného osvětlení, kanalizace, komunikací a chodníků v této čtvrti.Přihlašte se, prosím, k trvalému pobytu v našem městě

Bydlíte v Odoleně Vodě? Myslíte si, že by město mělo lépe vypadat? Lépe fungovat? A ještě zde nejste nahlášeni k trvalému pobytu? Udělejte to, prosím. Město dostává ročně od státu na základě zákona o RUD - rozpočtovém určení daní - fixní částku jako dotaci na obyvatele - nyní 6800 Kč.  Všechny nové lokality navyšují městu náklady na provoz a údržbu, proto tímto apeluji na občany nejenom z nových části našeho města, aby se zde hlásili k trvalému pobytu a umožnili městu získat více financí od státu do městského rozpočtu.


Projekt rekonstrukce a rozšíření základní školy v Odoleně Vodě

Město Odolena Voda je zřizovatelem základní školy Odolena Voda, jejíž nejstarší část vznikla už v roce 1941, později v roce 1964 byla přistavěna nová budova s tělocvičnou, školní jídelnou a třemi místnostmi školní družiny. V roce 1994, kdy bylo zrušeno odloučené pracoviště ve Veliké Vsi a kapacita školy nestačila, vznikla přístavba s počítačovou učebnou, učebnou výtvarné výchovy a jedna nová třída. Od školního roku 2000/2001 má škola speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Situace s kapacitou v ZŠ se dle slov p. ředitelky Aleny Sochůrkové zhoršuje, škola byla nucena přistoupit k obsazení odborných učeben (fyzika, chemie, přírodopis) kmenovými třídami a dochází k problematickým situacím v momentu, kdy je třeba rozdělit třídy například k výuce jazyků. Současné situaci s kapacitou ZŠ nepřispívá ani fakt, že se do prvních tříd hlásí silné ročníky a obsazují se 3 třídy namísto 2 jako v minulosti. Přibližně čtvrtina žáků ZŠ dojíždí do Odolené Vody z okolních obcí, tito žáci ale výhradně doplňují počty žáků ve třídách a tudíž by jejich odmítnutí nepomohlo vyřešit situaci s kapacitou.

Myslím, že ani nemusím zmiňovat, že vybavení školní kuchyně z roku 1964 není v nejlepší kondici. Podstatná jsou tedy pro mě slova p. ředitelky, že za těchto podmínek bude situace pro příští školní rok na hraně únosnosti a nejpozději následující rok bude třeba vyřešit rozšíření školy o další učebny a rekonstruovat školní kuchyň.

Jaké jsou předpoklady k řešení této situace?

Město má vypracovanou projektovou dokumentaci pro rekonstrukci a rozšíření ZŠ z kapacity současných 600 na 800 žáků. V pozemcích, na kterých škola stojí jsou 2, které mají nedořešené vlastnické vztahy (dědické řízení, nedohledatelý majitel v cizině atd.) proto musíme nyní vyřešit nejprve narovnání vlastnických vztahů v pozemcích pod ZŠ než budeme žádat o stavební povolení na rekonstrukci a rozšíření. Na této záležitosti pracuje městská projektová manažerka, ale vidíme, že je to běh na dlouhou trať. Jakmile budeme mít stavební povolení, můžeme začít řešit nejprve rekonstrukci stávajících budov ve 2 etapách, následně pak přístavbu a rozšíření kapacity v dalších 2 etapách.

Celý tento investiční záměr města je naší prioritou, neboť si uvědomujeme skutečnost, že poskytnou základní školství je zákonnou povinností města.

Jak lze projekt financovat?

Pokud bychom realizovali záměr dle projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření ZŠ, kterou pro město vypracovala firma Stopro, s.r.o. začátkem tohoto roku, museli bychom investovat zhruba 150 mil. Kč. Na tomto místě je nutné říci, že zmíněná projektová dokumentace, která byla pořízena za více než 2 mil. Kč, počítá s realizací, která je nadstandardně finančně náročná z důvodů nadstandardní kvality celého projektu. Městský rozpočet v současné době nemá možnost tuto investici zvládnout bez finanční pomoci zvenčí. Dotační tituly z evropských i regionálních fondů už pro tuto oblast nejsou otevřené a dle dostupných informací ani nebudou, proto hledáme cesty k financím na rekonstrukci ZŠ na krajském úřadě, na ministerstvu financí, u soukromých investorů. Pokud bychom přes veškerou snahu nebyli úspěšní při hledání  cizích finančních zdrojů, museli bychom zřejmě přistoupit k etapizované realizaci z vlastních zdrojů, která by pro město byla finančně velmi zatěžující. V této situaci se nabízí řešení ekonomicky značně výhodnější - upravit či přepracovat projekt na úspornější / ekonomickou variantu i za cenu vynaložení dalších investic na úpravu projektu, ale s celkovou značnou úsporou.

Ing. Dita Výborová
starostka města


Pozvánka na setkání se starostkou a místostarostou města

Vážení a milí spoluobčané, sousedé,

rádi bychom Vás pozvali ke společnému setkání se starostkou města Dita Výborovou a místostarostou města Karlem Philippem dne 6.10.2011 v 18,00 hodin v malém sále Klubu Aero, kde Vám rádi odpovíme na Vaše otázky k dění ve městě, k aktivitám vedení města a ke všemu, co Vás může zajímat. Těšíme se na setkání.

Ing. Dita Výborová
starostka města


Pozvánka na přednášku Bezpečnost pro naše seniory

Vážení senioři, a nejenom Vy,

zveme Vás tímto dne 12.10.2011 v 17 hodin do Klubu Aero malý sál na společnou přednášku Policie ČR a Městské policie Odolena Voda na téma:

Bezpečnost pro naše seniory

Chtěli bychom Vám poradit, jak se chovat bezpečně a obezřetně k cizím lidem, budeme Vás informovat jak se zachovat v konkrétních situacích, které mohou nastat ve Vašem bytě, na ulici, na zájezdu s předváděním zboží, na dovolené atd. Přijďte se nás zeptat na to, co Vás zajímá. Vaše bezpečí a klidné stáří je i naší prioritou.

Bude pro Vás připraveno malé občerstvení.

Těšíme se na setkání
Velitel Městské policie Patrik Kolbábek


Kdy se koná zastupitelstvo města?

Jednání Zastupitelstva města se bude konat dne 10.10.2011 od 17 hodin ve velkém sále Klubu Aero. Jedním z bodů jednání bude záměr města na realizaci MŠ pro 100 dětí v lokalitě Pod Tvrzí.

Přijďte darovat krev!
Termíny dárcovských odběrů krve ve zdravotním středisku Odolena Voda - pátky 14.10., 11.11. a  9.12. 2011 mezi 7,00 – 9,00 hodinou. 


Poděkování pořadatelům akce Den pro Vodolku

Rádi bychom na těchto stránkách poděkovali předsedkyni komise pro komunitní plánování a volný čas p. Monice Lohniské a dalším ochotným a obětavým spoluobčanům, kteří pomohli s organizací 2. ročníku Dne pro Vodolku. Tato vydařená akce potvrdila to, že nadšení lidí dokáže rozhýbat společnost a přinést dobrou náladu a chuť něco udělat pro druhé. Nadšené tváře dětí, které jsme celé odpoledne potkávali, byly tou nejlepší odměnou pro organizátory. Věříme, že jsme druhým ročníkem této akce založili tradici a že se Dny pro Vodolku budou pravidelně opakovat. Děkujeme a těšíme se na třetí ročník!


Humanitární sbírka použitého ošacení

Školská a sociální komise při Radě města Odolena Voda oznamuje, že i na podzim 2011 bude probíhat  humanitární sbírka použitého ošacení. Bližší informace o uskutečnění této sbírky budou zveřejněny  v příštím čísle zpravodaje Odolen. Předpokládaný termín je plánován na konec listopadu. Tato předběžná  informace Vám dává dostatek času k tomu, aby Vaše šatníky byly  před vánocemi probrány a patřičně zredukovány.

Pavlína Špičková, předsedkyně komise


Vítejte v Odoleně Vodě