Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

04.10. 2011

Kontrola městských bytů

Město Odolena Voda je vlastníkem 235 bytů, které pronajímá svým občanům. Protože majitel nemovitosti má právo, které je také zakotvené v nájemní smlouvě, svůj majetek kontrolovat, rozhodla Rada města o tom, že od srpna tohoto roku začnou pověření pracovníci postupně provádět kontroly v městských bytech. Více se o této akci dočtete ve článku pana tajemníka.

Rekonstrukce bytového domu Lidická 224 na mateřskou školu nebo družinu ZŠ

Zastupitelstvo města dne 11.8.2011 schválilo záměr vedení města na rekonstrukci a rekolaudaci bytového domu v ulici Lidická č.p. 224 na objekt mateřské školy pro 34 dětí nebo alternativně pro 2 třídy školní družiny, pokud město dostane potřebné doklady k tomu, zdárně pokračovat v záměru stavby nové MŠ na dolní části Vodolky. Rekonstrukce a rekolaudace tohoto objektu na MŠ pomůže vyřešit akutní potřebu nových míst v MŠ za relativně velmi krátkou dobu a nízkou cenu. V současné chvíli objekt slouží jako městský bytový dům, obsahuje 4 bytové jednotky, ke každé náleží sklep. 3 byty jsou zcela prázdné, v jednom bydlí nájemník bez platné nájemní smlouvy. Souhlasem zastupitelstva jsme se pustili do realizace záměru. V současné chvíli pracujeme na znění záměru na vypracování projektové dokumentace, brzy budou probíhat demoliční práce a práce na parkovišti a zahradě, které budou provádět technické služby města, administrativně zpracováváme novou mateřskou školu s krajským úřadem. Rádi bychom otevřeli nový objekt mateřské školy začátkem roku 2012.

Ceník pro stavebníky - výše investičního příspěvku na rozvoj města

Vedení města si uvědomuje nutnost využít možností přicházejících developerských projektů pro zlepšení infrastruktury města pro potřeby současných i budoucích obyvatel. Chybí nám chodníky, místa v MŠ, kapacita čistírny odpadních vod je téměř naplněna a vedení města tuto situaci musí řešit. Předložili jsme na jednání zastupitelstva města dne 11.8.2011 návrh a získali jsme podporu schválením tzv. výše investičních příspěvků stavebníků Městu Odolena Voda. Jedná se o platbu za možnost připojení na městskou technickou infrastrukturu (kanalizaci, vodovod, čistírnu odpadních vod, veřejné komunikace). Tento ceník nám do budoucna umožní žádat po příchozích developerech a investorech, ale i po soukromých stavebnících investiční příspěvky na rozvoj města. Ceny jsou schváleny takto: 40 000 Kč za novou bytovou jednotku, 200 Kč/m2 v nové nebytové jednotce pro podnikatelské účely, 50 Kč/m2 při investici do pozemků ke stavebnímu účelu.

Podání žádosti o dotaci na Rozšíření a modernizaci volnočasového areálu

V červenci tohoto roku město úspěšně vlastními silami vypracovalo a podalo žádost o dotaci z projektu ROP NUTS II Střední Čechy na „Rozšíření a modernizaci volnočasového areálu Odolena Voda“. Kdo nikdy nepodával žádost o dotaci neuvěří, kolik práce, tabulek, hodnocení, porovnání, různých podkladových materiálů od různých firem a orgánů je třeba shromáždit! Realizace zahrnuje modernizaci stávajících sportovních ploch, výstavbu nových sportovních a odpočinkových ploch včetně zázemí, osvětlení, obslužné komunikace, zeleně, atd. Celkový projekt rozšíření stávajícího sportovního areálu je v hodnotě kolem 22 mil. Kč a pokud město bude úspěšné, obdrží dotaci ve výši 80% nákladů na rekonstrukci a dostavbu. Tento areál bude příjemné místo pro trávení volného času celé rodiny, kdy malé děti mohou být na dětském hřišti s lanovou pyramidou, větší děti ocení in-line dráhu či skate park, dospělí potom třeba beachvolejbal a pro seniory se nabízí např. petangue, či 2 kuželkové dráhy, vše doplněno zelení, veřejným osvětlením a potřebným zázemím. Projekt počítá i s atletickou dráhou a se skokem dalekým, který využijí například žáci ZŠ, která bude areál využívat pro hodiny tělesné výchovy. Zdali jsme byli úspěšní a získáme dotaci se rozhodne koncem tohoto roku. Chtěla bych také touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám dodali vyplněné dotazníky.

Výběr architektonické studie k rekonstrukci Dolního náměstí

Město se zúčastnilo prestižní architektonické soutěže O cenu Petra Parléře, která byla vyhlášena v roce 2010 a která přinesla architektonické návrhy mladých projektantů a architektů na rekonstrukci Dolního náměstí. Na jednání zastupitelstva města dne 11.8.2011 byla vybrána architektonická studie, kterou město dále použije pro vypracování projektové dokumentace a poté k realizaci rekonstrukce Dolního náměstí. Jedná se o studii ing. arch. Jakuba Svatoně a ing. arch. Evy Brandové se kterou se můžete blíže seznámit na webových stránkách města nebo přímo v kanceláři starostky.

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci na chodníky a autobusové zastávky

Současný stav chodníků je v našem městě velmi neuspokojivý, v některých ulicích chodníky zcela chybí, např. v ulicích Úžická, Velkoveská nebo chybí jeho část jako např. na nám. Vítězslava Hálka, v ulicích Vodolská, V Malém háji od schodů, na parkovišti u hřbitova, v Dolínku od zastávky autobusu k lokalitě Za Humny atd. Proto jsme zveřejnili výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 14/2011 na vypracování projektové dokumentace pro tyto chodníky a některé autobusové zastávky, abychom měli potřebný podklad pro další realizaci či pro případnou žádost o dotaci. V současné době nejsou otevřené žádné vhodné dotační výzvy, které bychom mohli v této věci využít, ale budeme dále sledovat možnosti.

Veřejné zakázky na webu www.verejnyportal.cz

Protože si uvědomujeme potřebu tlačit ceny veřejných zakázek směrem dolů, máme zájem informovat o aktuálních výběrových řízení co největší počet uchazečů o veřejné zakázky. V červenci tohoto roku jsme začali využívat internetové stránky www.verejnyportal.cz, kde se evidují veřejné zakázky. Portál je určen zadavatelům veřejných zakázek a uchazečům o ně a umožňuje a usnadňuje přístup k veřejným zakázkám. Nachází se zde přehled všech zadaných veřejných zakázek, včetně odkazů na tyto zakázky na stránkách zadavatelů. VEŘEJNÝPORTÁL.CZ umožňuje zakázky libovolně prohlížet, jsou zde přehledně uspořádané i všechny veřejné zakázky z poslední doby zadané naším městem. Věříme, že tato iniciativa přinese úspory do městského rozpočtu.

Městský úřad má nového tajemníka a vedoucí ekonomického odboru

S účinností od 1.7.2011 byl na pozici tajemníka Městského úřadu Odolena Voda jmenován pan Pavel Halva. Pan Halva pracoval na Městském úřadu v pozici vedoucího odboru samosprávy od roku 2009.

S účinností od 1.8.2011 byla na pozici vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Odolena Voda jmenována paní Jitka Kášová. Přejeme oběma mnoho pracovních úspěchů!

Ing. Dita Výborová
Starostka města

 

„Technické služby města Odolena Voda“

            Technické služby našeho města jsou organizační složkou při Městském úřadu. Zajišťují se svými zaměstnanci a brigádníky servisní služby pro obyvatelstvo i Město. To představuje od běžného denního úklidu města přes celoroční údržbu místních komunikací, údržbu zelených ploch, veřejného osvětlení až po opravy a správu městského mobiliáře a dětských hřišť. A to včetně takových záležitostí, jako je vyklízení městských bytů, přípravy zasedání zastupitelstva, technického zabezpečení voleb, kterých jsme si mimochodem v loňském roce užili dost až po vyvěšování vlajek apod.

            Asi ještě dlouho bude trvat, než se TS dostanou personálně na stav, který zde byl v minulosti. Město se rozrůstá, Za Humny roste výstavba nových domů, přibudou komunikace, zelené plochy. O technickém stavu techniky je až stydno hovořit, většina této techniky pochází z dob před sametovou revolucí a svá nejlepší léta má již dávno za sebou. Jsem nadšen, když  čtu  články o tom, jak jsou v jiných městech, velikostí srovnatelných s naším, TS vybavovány technikou, jak o nákupu spolurozhodují pracovníci, kteří s ní budou pracovat a vědí proč zrovna takovou techniku potřebují. I u nás, jak pevně doufám, po skoro ročních intenzivních jednáních bude na podzim uskutečněn zastupitelstvem schválený záměr TS nákupu jednoho univerzálního stroje pro celoroční údržbu města. Byl by to první počin a věřím, že ne poslední. Na toto místo pak patří mé poděkování zaměstnancům TS za práci kterou odvádějí.

Abych opustil všeobecné fráze, tedy jen pár drobností  pro ilustraci, co se TS za loňský a letošní rok podařilo. Je to dobudování hracích ploch v MŠ u kostela, rekonstrukce opěrné zdi tamtéž, probíhající rekonstrukce „společenského domu“ u této MŠ, úprava Dolního náměstí, právě probíhající úprava prostoru za městským úřadem, oprava tříd ZŠ, rekonstrukce chodníku v ul. Komenského a ul. Revoluční, vybudování odstavného parkoviště pro autobusy u Dolního náměstí, prořez a omlazení městské zeleně, (ul.Vodolská, za valem mezi zahrádkářskou kolonií a ul. Pod Tvrzí), proklestění cesty do polí v Čenkově, úprava sběrného dvora, umístění laviček.

     TS také umožňují občanům, kteří byli odsouzeni k trestu obecně prospěšných prací, aby si jej mohli pro město odpracovat. Stejnou možnost mají i ti, pro které platí podmínka odpracování zákonem stanoveného počtu hodin k tomu, aby mohli  pobírat peněžité dávky v nezkrácené výši.

         Na závěr něco optimistického. Blíží se zima a světe div se, bude asi, jak je ve zdejších zeměpisných šířkách zvykem, padat sníh. V podhorských oblastech, kde sněhu padá oproti naší lokalitě nepoměrně více, občané pomáhají nezištně s odklízením sněhu. Chtěl bych tedy požádat ty, kteří nejsou lhostejní, přijďte 15. listopadu tohoto roku na TS za mnou, domluvíme se na společné spolupráci a možnostech pomoci. Přidáme k tomu úsměv a poděkování ze srdce.

Tomáš Špička
vedoucí TS Odolena Voda

Dosáhne město na dotaci ve výši 42 mil. Kč na rozšíření čistírny odpadních vod?

Město Odolena Voda má svoji čistírnu odpadních vod (ČOV), kterou provozuje firma Středočeské vodárny, a.s. (Veolia). Protože se díky výstavbě bytových a rodinných domů kapacita této čistírny začíná pomalu vyčerpávat, zažádalo město v roce 2009 o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) - výzva  č.12 operačního programu životního prostředí (OPŽP), název projektu „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV ve městě Odolena Voda“. Žádost byla zaregistrována 3.5.2010 a následně městu byla přislíbena dotace ve výši cca. 42 mil. Kč (z celkových nákladů ve výši cca. 67 mil. Kč) s podmínkou dodatečného doplnění dalších podkladů potřebných k finálnímu rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na jaře roku 2011 město Odolena Voda zintezivnilo urgence smluvního zpracovatele žádosti a současně začalo i samostatně pracovat na vypořádání všech připomínek a podmínek SFŽP. Vzhledem k tomu, že všechny připomínky nebylo v silách zpracovatele a ani města včas dořešit, byla 3.5.2011 podána žádost o prodloužení lhůty k předložení nezbytných podkladů. Této žádosti bylo vyhověno a termín k dodání podkladů pro RoPD byl městu prodloužen do 5.11.2011, přičemž je nezbytné předložit podklady k provozování v termínu do 30.9.2011.

Nyní tedy řešíme zejména majetkové a provozní vztahy vodohospodářské infrastruktury (VHI). Protože v mezidobí skončila platnost stavebních povolení, řešíme také vydání nového stavebního povolení na kanalizaci v ulici Úžická a zajištění aktualizace stavebních povolení pro intenzifikaci ČOV, stavební objekty a technologie.

Podmínky směrnic se v již rozběhnutém systému dotace několikrát změnily, což nám a spoustě dalších měst zisk dotace oddálilo. V tomto boji s větrnými mlýny jsme se s pojili s dalšími městy, které řeší podobný problém a společně postupujeme a vystupujeme se silnějším hlasem (Nové Strašecí, Měšice, Mšeno).

Město nyní tedy musí prokázat strukturu vlastnictví kanalizační infrastruktury. Právě zde však nacházíme nejvíce problematickou část, protože město není 100% vlastníkem kanalizační sítě na území města. Některé větve kanalizační stoky jsou ve vlastnictví společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., do které byly vloženy při spuštění provozu kanalizace ve městě ziskem za akcie této firmy. Některé větve kanalizační sítě vlastní soukromí investoři (IGEPA, Pharma Nord Praha s.r.o., Bělozářka s.r.o., družstvo Višňovka atd.) Další části nemají stále jasné vlastnictví. Je a bude proto velice nelehký úkol tuto část požadavku Státního fondu životního prostředí plně uspokojit.

Město v současné době pracuje na pořízení nového územního plánu, který počítá s velkým nárůstem obyvatel, proto pokud má být naše práce smysluplná, musíme nejprve vyřešit = rozšířit kapacitu ČOV. Plně si uvědomujeme zásadní vliv kapacity ČOV na budoucí rozvoj města a jeho možnosti (připojení nové MŠ, rozšíření ZŠ, nová zástavba Za Humny atd.), proto jsme stanovili pracovní skupinu, která se intenzivně věnuje této investiční akci a doplňuje postupně všechny dokumenty potřebné k doložení pro získání dotace. Doufáme, že naše snaha bude završena úspěchem.

Ing. Dita Výborová
Starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě